Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

 

1. Název

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem

 

2. Adresa

Masarykovo náměstí 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

 

 3. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 24 329/2001-14 ze dne 25. září 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem stává s účinností od 1. října 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Zřizovací listina č.j. 3117/2001 ŠK ze dne 28. listopadu 2001.

Hlavním účelem zřízení je poskytování základního uměleckého vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

 

Zřizovatel

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

 

4. Organizační struktura

IZO 110 004 841

Forma organizace je příspěvková s právní subjektivitou. Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem „Organizační řád Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem“.

 

5. Kontaktní spojení

5.1 Kontaktní poštovní adresa: Masarykovo nám. 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

5.2 Úřední hodiny: pondělí – pátek 9:30 – 11:30, čtvrtek a pátek 13:00 – 15:00

5.3 Telefonní čísla: 573 380 303, 573 380 372

5.4 Adresa internetové stránky: www.zusbph.cz

5.5 Elektronická podatelna: zusbph@zusbph.cz

5.6 Další elektronické adresy:

ředitelka školy: caletkova@zusbph.cz

zástupce statutárního orgánu a zástupkyně ředitelky: bartova@zusbph.cz

ekonomka: kotlikova@zusbph.cz

 

6. Případné platby lze poukázat

ČS a.s. pobočka Bystřice pod Hostýnem, č. ú. 1481046329/0800

 

7. IČ 63458632

 

8. DIČ škola není plátce DPH

 

9. Dokumenty

 

9.1  Hlavní dokumenty školy

– Školní vzdělávací program (vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZUV)

– Školní řád

– Organizační řád

– Výroční zpráva o činnosti školy

Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy.

 

9.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu a jeho schválení jsou zveřejněny ve Výroční zprávě o hospodaření a Stanovisku zřizovatele.

 

10. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat ústně, telefonicky, písemně a emailem. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

 

11. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu řediteli školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.

 

12. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 22, 760 01 Zlín, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

 

13. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě

v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

 

14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Ke stažení na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

15.Předpisy

15.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled školských předpisů na MŠMT – www.msmt.cz

Přehled školských předpisů na www.zkola.cz

 

15.2 Vydané právní předpisy:

Školní řád

 

16. Úhrady za poskytování informací

Informace se poskytují bezplatně.

 

17. Licenční smlouvy

Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy.

 

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Soubory ke stažení:
Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content