Úřední deska

Povinně zveřejňované informace vyplývají ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu:

 

1. Název

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem

 

2. Adresa

Masarykovo náměstí 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

 

 3. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č.j. 24 329/2001-14 ze dne 25. září 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem stává s účinností od 1. října 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Zřizovací listina č.j. 3117/2001 ŠK ze dne 28. listopadu 2001.

Hlavním účelem zřízení je poskytování základního uměleckého vzdělávání. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Organizace je zřízena na dobu neurčitou.

 

Zřizovatel

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

 

4. Organizační struktura

IZO 110 004 841

Forma organizace je příspěvková s právní subjektivitou. Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem „Organizační řád Základní umělecké školy Bystřice pod Hostýnem“.

 

5. Kontaktní spojení

5.1 Kontaktní poštovní adresa: Masarykovo nám. 133, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

5.2 Úřední hodiny: pondělí – pátek 9:30 – 11:30, čtvrtek a pátek 13:00 – 15:00

5.3 Telefonní čísla: 573 380 303, 573 380 372

5.4 Adresa internetové stránky: www.zusbph.cz

5.5 Elektronická podatelna: zusbph@zusbph.cz

5.6 Další elektronické adresy:

ředitelka školy: caletkova@zusbph.cz

zástupce statutárního orgánu a zástupkyně ředitelky: bartova@zusbph.cz

ekonomka: zusbph@volny.cz

 

6. Případné platby lze poukázat

ČS a.s. pobočka Bystřice pod Hostýnem, č. ú. 1481046329/0800

 

7. IČ 63458632

 

8. DIČ škola není plátce DPH

 

9. Dokumenty

 

9.1  Hlavní dokumenty školy

Školní vzdělávací program (vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZUV)

Školní řád

Organizační řád

Výroční zpráva o činnosti školy

Dokumenty jsou dostupné na webových stránkách školy.

 

9.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu a jeho schválení jsou zveřejněny ve Výroční zprávě o hospodaření a Stanovisku zřizovatele.

 

10. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat ústně, telefonicky, písemně a emailem. Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování.

 

11. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání lze prostřednictvím sekretariátu řediteli školy písemně nebo ústně v úředních hodinách po předchozí domluvě.

 

12. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 22, 760 01 Zlín, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

 

13. Formuláře

Formuláře pro administrativní záležitosti, zájemce o studium jsou v tištěné podobě

v kanceláři školy nebo na webových stránkách školy.

 

14. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Ke stažení na adrese: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

15.Předpisy

15.1 Nejdůležitější používané předpisy:

Přehled školských předpisů na MŠMT – www.msmt.cz

Přehled školských předpisů na www.zkola.cz

 

15.2 Vydané právní předpisy:

Školní řád

 

16. Úhrady za poskytování informací

Informace se poskytují bezplatně.

 

17. Licenční smlouvy

Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy.

 

18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Soubory ke stažení:
Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content