Informace o škole

Škola nabízí studium ve třech oborech: hudebním (HO), výtvarném (VO) a literárně-dramatickém (LDO). Má 3 odloučená pracoviště - v Základní škole v Rajnochovicích (HO), v Základní škole v Loukově (HO) a ve Společenském domě Sušil v Bystřici pod Hostýnem (LDO). Celková kapacita je 600 žáků. Základní umělecká škola je důležitým kulturním centrem Bystřice pod Hostýnem.

 

2.1. Struktura vzdělávání

Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky a jsou zařazováni podle věku.

  • Přípravné studium I. stupně je určeno žákům od 5 let a trvá maximálně 2 roky.
  • Základní studium I. stupně trvá 7 let a je určeno žákům od 7 let.
  • Základní studium II. stupně trvá 4 roky a kontinuálně navazuje na I. stupeň.

Je určeno žákům od 14 let.

  • Přípravné studium II. stupně trvá 1 rok a je hlavně pro žáky, kteří neabsolvovali I. stupeň.

Je určeno žákům od 13 let.

  • Studium pro dospělé je určeno zájemcům starším 18 let.

 

2.2. Historie a současnost

Škola byla založena jako "Městský hudební ústav" v roce 1948.  Šest stálých a tři výpomocní učitelé vyučovali 141 žáků. Tyto skromné začátky ztěžovala skutečnost, že škola neměla vlastní budovu - vyučovalo se na několika místech ve městě. Důležitým mezníkem v historii školy bylo získání budovy a po velké adaptaci její otevření 10. února 1963. Během šedesátých let byla rozšířena nabídka výuky

o výtvarný obor. V té době byla škola přejmenována na Lidovou školu umění. Od počátku devadesátých let byl zřizovatelem Školský úřad v Kroměříži, od roku 2001 je zřizovatelem Zlínský kraj. Ve školním roce 2011/2012 se rozšířila nabídka vzdělávání o literárně-dramatický obor.

 

2.3. Pedagogický sbor

Pedagogický sbor je tvořen absolventy konzervatoří, středních uměleckých škol, vysokých uměleckých škol, pedagogických a filozofických fakult se zaměřením na umělecké obory. Učitelé se snaží vytvářet příjemné prostředí plné vzájemné důvěry a spolupráce. K prohlubování kvalifikace využívají mimo jiné nabídek Národního pedagogického institutu, Konzervatoře Brno, Hudební fakulty JAMU a Katedry výtvarné výchovy PdF UP Olomouc. Zkušení učitelé jsou ve svém oboru sami lektory kurzů a seminářů dalšího vzdělávání a jsou také zváni do porot různých soutěží i mimo ZUŠ. Někteří pedagogové jsou stále umělecky aktivní. Pedagogové připravují žáky k přijímacím zkouškám na umělecké školy. Pravidelně se zúčastňují soutěží s úspěchy i v celostátních kolech.

 

Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content