Hudební nauka

Stručná charakteristika ŠVP

Přípravné studium

V předmětu Přípravná hudební výchova děti poznávají hudbu hravou formou, která směřuje k rozvoji elementárních hudebních schopností.

Žák:

* vysvětlí pojmy zvuk a tón, nota a pomlka

* vyjmenuje hudební abecedu

* reprodukuje rytmus složený ze základních druhů not

* hrou na tělo vyjádří metrum a těžkou dobu

* zpívá lidové písně

* pojmenuje jednotlivé hudební nástroje

* pohybem vyjádří melodii, změny tempa a dynamiky

Hudební nauka

Kolektivní předmět Hudební nauka je nedílnou součástí vzdělávání v základní umělecké škole. Náplní vyučovací hodiny jsou teoretické poznatky podložené praktickými dovednostmi v oblastech pěveckých, intonačních, rytmicko-pohybových a sluchových. Podstatou předmětu je umožnit žákovi aktivní a tvořivý styk s hudbou, přispět k celkovému utváření osobnosti a rozvíjet jeho hudebnost a všeobecně kulturní přehled.

1. ročník

Žák:

* čte a píše noty v rozsahu c1-c2

* pojmenuje základní druhy not, pomlk a taktů

* vyjmenuje pořadí posuvek

* umí durové stupnice do 2 křížků, 1 bé a kvintakord

* rytmizuje slova a říkadla, reprodukuje krátký rytmický motiv

* zpívá lidové a umělé písně

* při poslechu pozná náladu hudební ukázky

* zahraje skladby před svými spolužáky

2. ročník

Žák:

* přečte a zapíše noty c1-g2

* pozná basový klíč

* ovládá základní druhy not a pomlk

* reprodukuje rytmický útvar s šestnáctinovými notami

* vyjmenuje stupnice durové do 4 křížků, 2 bé a kvintakord

* zná dělení mollových stupnic

* rozumí pojmům – tónina, celý tón a půltón

* orientuje se v notovém zápisu krátké písně

* vyjmenuje intervaly od primy po oktávu

* pojmenuje smyčcové nástroje

* rozdělí pěvecké hlasy podle rozsahu

* zná základní životopisná data Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka

3. ročník

Žák:

* zapíše noty v houslovém klíči g-g2

* orientuje se ve čtení not v basovém klíči

* ovládá základní druhy not od celých po šestnáctinové, vytleská tečkovaný rytmus

* transponuje melodické motivy

* vyjmenuje durové stupnice do 5 křížků a 5 bé, mollové do 2 křížků a 2 bé

* tvoří tonický kvintakord s obraty

* zná rozdělení intervalů na čisté a velké

* zpívá nápěvkové písně

* pojmenuje dechové nástroje dřevěné

* vysvětlí rozdíl mezi hudbou sólovou, komorní a orchestrální

* vyjmenuje části malé písňové formy

* zná české skladatele přelomu 19. a 20. století

4. ročník

Žák:

* ovládá noty v houslovém klíči g-c3, v basovém klíči g-c1

* vyjmenuje všechny durové stupnice, mollové do 4 křížků a 4 bé

* vytvoří kvintakord s obraty, sluchově analyzuje durový a mollový kvintakord

* definuje paralelní a stejnojmenné stupnice

* transponuje lidové písně

* tvoří a intonuje základní intervaly

* rozumí pojmu tonika, subdominanta, dominanta

* rytmicky reprodukuje notový zápis

* zná dechové nástroje žesťové

* vysvětlí pojem hudební motiv a téma, vyjmenuje uspořádání sonátové formy a ronda

* orientuje se v časové posloupnosti hudebních slohů

* zná hlavní představitele hudebního baroka a klasicismu

5. ročník

Žák:

* ovládá noty v houslovém klíči, v basovém klíči c-c1

* pozná rozdíl mezi partiturou a partem

* vyjmenuje nástrojové uspořádání symfonického orchestru, vysvětlí úlohu dirigenta

* chápe etiketu chování při kulturní akci

* ovládá všechny durové a mollové stupnice

* vytvoří kvintakordy na všech stupních v dur a moll, určí jejich kvalitu

* zná princip tvoření zvětšených a zmenšených kvintakordů

* tvoří dominantní septakord a intonuje nápěvkovou píseň

* zapíše a zazpívá malé intervaly

* rytmicky reprodukuje část skladby, vysvětlí tempová, dynamická a výrazová značení

* orientuje se v základních melodických ozdobách

* vysvětlí princip variace

* vyjmenuje časovou posloupnost hudebních slohů od umění románského po 20. století

* zná hlavní představitele hudebního romantismu a 20. století

Délka studia: 5 let

Fotografie z výuky:

Kdo učí

 • Mgr. Lenka Češková  učí: hudební nauku, hru na klávesy

  o učiteli:

  Lidová škola umění v Bystřici pod Hostýnem  – studium hry na klavír u Jaroslavy Navrátilové

  Střední pedagogická škola v Kroměříži

  Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta

  hudební výchova s pedagogikou volného času, specializace – speciální pedagogika

  e-mail: ceskova@zusbph.cz


 • Mgr. Alena Zdráhalová  učí: hudební nauku v Rajnochovicích


 • Bystřická letní flétna
 • ZKOLA
 • Asociace ZUŠ
 • Zlínský kraj
 • Bystřice pod Hostýnem
 • ZUŠ Open
 • ZUŠka? ZUŠka!
 • Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Kontakty

tel.: +420 573 380 372
e-mail: zusbph@volny.cz

Adresa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Mapa

Napište nám

  Jméno *

  Email *

  Předmět

  Zpráva

  Chci odebírat novinky

  Chcete-li odebírat novinky, jednoduše přidejte svůj e-mail níže a přihlašte se k odběru.Po odeslání ještě obdržíte potvrzující e-mail, který musíte odsouhlasit!

  Přidejte se k nám