Hudební nauka

Stručná charakteristika ŠVP

Přípravné studium

V předmětu Přípravná hudební výchova děti poznávají hudbu hravou formou, která směřuje k rozvoji elementárních hudebních schopností.

Žák:

* vysvětlí pojmy zvuk a tón, nota a pomlka

* vyjmenuje hudební abecedu

* reprodukuje rytmus složený ze základních druhů not

* hrou na tělo vyjádří metrum a těžkou dobu

* zpívá lidové písně

* pojmenuje jednotlivé hudební nástroje

* pohybem vyjádří melodii, změny tempa a dynamiky

Hudební nauka

Kolektivní předmět Hudební nauka je nedílnou součástí vzdělávání v základní umělecké škole. Náplní vyučovací hodiny jsou teoretické poznatky podložené praktickými dovednostmi v oblastech pěveckých, intonačních, rytmicko-pohybových a sluchových. Podstatou předmětu je umožnit žákovi aktivní a tvořivý styk s hudbou, přispět k celkovému utváření osobnosti a rozvíjet jeho hudebnost a všeobecně kulturní přehled.

1. ročník

Žák:

* čte a píše noty v rozsahu c1-c2

* pojmenuje základní druhy not, pomlk a taktů

* vyjmenuje pořadí posuvek

* umí durové stupnice do 2 křížků, 1 bé a kvintakord

* rytmizuje slova a říkadla, reprodukuje krátký rytmický motiv

* zpívá lidové a umělé písně

* při poslechu pozná náladu hudební ukázky

* zahraje skladby před svými spolužáky

2. ročník

Žák:

* přečte a zapíše noty c1-g2

* pozná basový klíč

* ovládá základní druhy not a pomlk

* reprodukuje rytmický útvar s šestnáctinovými notami

* vyjmenuje stupnice durové do 4 křížků, 2 bé a kvintakord

* zná dělení mollových stupnic

* rozumí pojmům – tónina, celý tón a půltón

* orientuje se v notovém zápisu krátké písně

* vyjmenuje intervaly od primy po oktávu

* pojmenuje smyčcové nástroje

* rozdělí pěvecké hlasy podle rozsahu

* zná základní životopisná data Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka

3. ročník

Žák:

* zapíše noty v houslovém klíči g-g2

* orientuje se ve čtení not v basovém klíči

* ovládá základní druhy not od celých po šestnáctinové, vytleská tečkovaný rytmus

* transponuje melodické motivy

* vyjmenuje durové stupnice do 5 křížků a 5 bé, mollové do 2 křížků a 2 bé

* tvoří tonický kvintakord s obraty

* zná rozdělení intervalů na čisté a velké

* zpívá nápěvkové písně

* pojmenuje dechové nástroje dřevěné

* vysvětlí rozdíl mezi hudbou sólovou, komorní a orchestrální

* vyjmenuje části malé písňové formy

* zná české skladatele přelomu 19. a 20. století

4. ročník

Žák:

* ovládá noty v houslovém klíči g-c3, v basovém klíči g-c1

* vyjmenuje všechny durové stupnice, mollové do 4 křížků a 4 bé

* vytvoří kvintakord s obraty, sluchově analyzuje durový a mollový kvintakord

* definuje paralelní a stejnojmenné stupnice

* transponuje lidové písně

* tvoří a intonuje základní intervaly

* rozumí pojmu tonika, subdominanta, dominanta

* rytmicky reprodukuje notový zápis

* zná dechové nástroje žesťové

* vysvětlí pojem hudební motiv a téma, vyjmenuje uspořádání sonátové formy a ronda

* orientuje se v časové posloupnosti hudebních slohů

* zná hlavní představitele hudebního baroka a klasicismu

5. ročník

Žák:

* ovládá noty v houslovém klíči, v basovém klíči c-c1

* pozná rozdíl mezi partiturou a partem

* vyjmenuje nástrojové uspořádání symfonického orchestru, vysvětlí úlohu dirigenta

* chápe etiketu chování při kulturní akci

* ovládá všechny durové a mollové stupnice

* vytvoří kvintakordy na všech stupních v dur a moll, určí jejich kvalitu

* zná princip tvoření zvětšených a zmenšených kvintakordů

* tvoří dominantní septakord a intonuje nápěvkovou píseň

* zapíše a zazpívá malé intervaly

* rytmicky reprodukuje část skladby, vysvětlí tempová, dynamická a výrazová značení

* orientuje se v základních melodických ozdobách

* vysvětlí princip variace

* vyjmenuje časovou posloupnost hudebních slohů od umění románského po 20. století

* zná hlavní představitele hudebního romantismu a 20. století

Délka studia: 5 let

Fotografie z výuky:

Kdo učí

 • Mgr. Lenka Češková  učí: hudební nauku, hru na klávesy

  o učiteli:

  Lidová škola umění v Bystřici pod Hostýnem  – studium hry na klavír u Jaroslavy Navrátilové

  Střední pedagogická škola v Kroměříži

  Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta

  hudební výchova s pedagogikou volného času, specializace – speciální pedagogika

  e-mail: ceskova@zusbph.cz


 • Mgr. Alena Zdráhalová  učí: hudební nauku v Rajnochovicích


 • Bystřická letní flétna
 • ZKOLA
 • Asociace ZUŠ
 • Zlínský kraj
 • Bystřice pod Hostýnem
 • ZUŠ Open
 • ZUŠka? ZUŠka!
 • Generátor nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů

Kontakty

tel.: +420 573 380 372
e-mail: zusbph@volny.cz

Adresa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Mapa

Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 133
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Zobrazit větší mapu

Napište nám

Jméno *

Email *

Předmět

Zpráva

Chci odebírat novinky

Chcete-li odebírat novinky, jednoduše přidejte svůj e-mail níže a přihlašte se k odběru.Po odeslání ještě obdržíte potvrzující e-mail, který musíte odsouhlasit!

Přidejte se k nám