Klarinet

Délka studia: 
Obor: Hudební obor

Klarinet patří k nástrojům s nejširším uplatněním. Kromě klasické hudby lze využít i v jazzu, dechové hudbě, folklóru. Dle svých fyziognomických předpokladů žák hraje zpočátku na Lyon C nebo již na klarinet B. Vedle sólové hry se žák aktivně zapojí i do komorní a souborové hry nebo do dechového orchestru.  Své umění žák předvede minimálně 2x ročně na třídní předehrávce nebo žákovské besídce. Vyspělejší žáci reprezentují školu na soutěžích a akcích pořádaných městem, BKNF. Každý rok žák vykoná na konci školního roku postupovou zkoušku. Absolventským koncertem završí studium I. i II. stupně.

Přípravné studium I. stupně

Hra na klarinet: 1 PS*
Přípravka: 1 PS*

*pro 6 leté

Přípravné studim

Žák

 • umí sestavit a rozložit nástroj, ovládá základní údržbu nástroje
 • hraje v tónovém rozsahu g´- c´ a orientuje se v notovém zápisu
 • rozezná hodnoty not a pomlk (celé, půlové, čtvrťové)
 • zvládá nasazení s pomocí slabiky TÁ
 • předvede velký nádech a dlouhý výdech
 • zahraje lidové písně a jednoduché skladbičky s doprovodem

Základní studium I. stupně

Hra na klarinet
1. ročník - 1, 2. ročník - 1, 3. ročník - 1, 4. ročník - 1, 5. ročník - 1, 6. ročník - 1-1,5*, 7. ročník - 1-1,5*

Hudební nauka
1. ročník - 1, 2. ročník - 1, 3. ročník - 1, 4. ročník - 1, 5. ročník - 1

Volitelný předmět**

Komorní hra
3. ročník - 1, 4. ročník - 1, 5. ročník - 1, 6. ročník - 1, 7. ročník - 1

Dechový orchestr
4. ročník - 1, 5. ročník - 1, 6. ročník - 1, 7. ročník - 1

Sborový
4. ročník - 1, 5. ročník - 1, 6. ročník - 1, 7. ročník - 1

*O hodinové dotaci v 6. a 7. ročníku rozhoduje ředitel školy.
**Z  volitelných předmětů vybere učitel vhodný předmět tak, aby odpovídal individuálním schopnostem a potřebám žáka. 

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY:

1. ročník

Žák

 • umí sestavit a rozložit nástroj, pojmenovat jeho části, připevnit plátek na hubičku
 • zvládá základní údržbu nástroje a plátku
 • popíše správný postoj a držení nástroje
 • hraje v „šalmajovém“ rejstříku a´- g tenuto v celých, půlových a čtvrťových hodnotách
 • nadechuje se na určených místech s využitím „spodního“ dýchání
 • interpretuje skladbičku s klavírním doprovodem

2. ročník

Žák

 • má správný postoj a držení nástroje (uvolněnost, stabilita)
 • dokáže zahrát dlouhý rovný tón s konkrétním nasazením a ukončením
 • hraje v šalmajovém rejstříku b´- e tenuto, legato a staccato i v osminových hodnotách
 • interpretuje jednoduché skladbičky s klavírním doprovodem a popíše náladu skladby
 • zahraje lidovou píseň zpaměti

3. ročník

Žák

 • sluchově kontroluje vlastní hru a dokáže ji slovně zhodnotit
 • vedle šalmajového rejstříku hraje i v „klarinovém“ rejstříku  h´-  g´´
 • dbá na konkrétní nasazení a práci s jazykem ve hře tenuto, legato i staccato
 • zahraje jednoduché melodicko-rytmické útvary z listu a podle sluchu
 • s využitím získaných dovedností interpretuje skladbičky různých žánrů s doprovodem

4. ročník

Žák

 • hraje v „šalmajovém“ a „klarinovém“ rejstříku e – g´´
 • dbá na zvukovou vyrovnanost obou rejstříků ve hře tenuto, legato, staccato
 • ovládá různé způsoby artikulace v kombinaci s prstovou technikou
 • v přednesových skladbách s doprovodem aplikuje základní dynamické rozdíly (p-mf-f) a přitom kontroluje ladění
 • vyjmenuje dřevěné dechové nástroje

5. ročník

Žák

 • hraje v tónovém rozsahu e – c´´´ a kontroluje artikulaci a rytmus
 • dbá na dechovou oporu v celém rozsahu v souvislosti s kvalitou tónu a intonací
 • samostatně vypracuje nádechy v probíraných skladbách
 • interpretuje skladby různých stylových období a využívá v nich získaných dovedností a návyků
 • zahraje z listu jednoduchou skladbu

6. ročník

Žák

 • hraje v tónovém rozsahu e – e´´´ tenuto, legato, staccato a portamento
 • dbá na celkovou uvolněnost při hře
 • zná  obecně používaná tempová a dynamická označení
 • zahraje základní melodické ozdoby – příraz, nátryl, trylek
 • vyjmenuje nástroje symfonického orchestru

7. ročník

Žák

 • hraje v chromatickém tónovém rozsahu e – g´´´
 • disponuje nátiskovou stabilitou, kvalitou tónu a technickou dovedností
 • uplatní všechny nabyté znalosti a dovednosti v praxi
 • dovede samostatně zhodnotit svůj výkon
 • zná základní mezníky ve vývoji klarinetu a stěžejní díla klarinetového repertoáru

Přípravné studium II. stupně

Hra na klarinet
1 PS

Přípravné studim

Žák

 • umí konkrétně nasadit tón
 • využívá „spodní“ dýchání
 • zvládá hru tenuto, legato a staccato
 • orientuje se v notovém zápisu a notových hodnotách
 • zahraje skladby s doprovodem

Základní studium II. stupně

Hra na klarinet
1. ročník - 1-1,5*, 2. ročník - 1-1,5*, 3. ročník - 1-1,5*, 4. ročník - 1-1,5*

Volitelný předmět**

Komorní hra
1. ročník - 1, 2. ročník - 1, 3. ročník - 1, 4. ročník - 1

Dechový orchestr
1. ročník - 1, 2. ročník - 1, 3. ročník - 1, 4. ročník - 1

Sborový
1. ročník - 1, 2. ročník - 1, 3. ročník - 1, 4. ročník - 1

*O hodinové dotaci ročníku rozhoduje ředitel školy.
**Z  volitelných předmětů vybere učitel vhodný předmět tak, aby odpovídal individuálním schopnostem a potřebám žáka. 

ROČNÍKOVÉ VÝSTUPY:

1. ročník

Žák

 • hraje v rozsahu e – g´´´ a kontroluje tónovou kulturu ve hře tenuto, legato, staccato a portamento
 • dbá na celkovou uvolněnost při hře a dechovou oporu v celém rozsahu v souvislosti s kvalitou tónu a intonací
 • zahraje lidové písně v transpozici in C
 • při studiu skladeb využívá hru z listu
 • popíše vznik a vývoj klarinetu

2. ročník

Žák

 • hraje v chromatickém tónovém rozsahu e – g´´´
 • samostatně pracuje na nastudování přednesových skladeb
 • využívá melodické ozdoby ve skladbách různých stylových období
 • kontroluje ladění v souvislosti s dynamickými prostředky nástroje (pp – ff)
 • zná základní klarinetový repertoár období klasicismu a romantismu

3. ročník

Žák

 • při interpretaci využívá získané dovednosti dynamiky, agogiky, frázování a melodických ozdob
 • hraje v chromatickém rozsahu
 • samostatně řeší problematiku nástrojové techniky a výrazových prvků
 • dokáže analyzovat hrané skladby
 • zná základní klarinetovou literaturu 19. a 20. století

4. ročník

Žák

 • dokáže uplatnit všechny nabyté znalosti a dovednosti v praxi (sólové, komorní i orchestrální)
 • zná základní druhy moderních způsobů hry: frulato, tremolo, glissando
 • objektivně zhodnotí svůj výkon i výkony ostatních
 • je schopen rozlišit frázování různých hudebních žánrů (symfonická, taneční, jazzová, dechová hudba)
 • zná historii klarinetu a repertoár nástroje

Zde vyučují

Pavla Caletková
Můj profil
Barbora Chovancová
Můj profil
Copyright © 2021 Základní umělecká škola Bystřice pod Hostýnem
Webové stránky vytvořil TK Design - www.tkdesign.cz
Skip to content